קרן השתלמות

החיסכון המשתלם בישראל

אז מה הופך את קרן ההשתלמות לחיסכון המשתלם בארץ: שילוש של שלושה פרמטרים, הראשון פטור מלא ממס רווחי הון בתום 6 שנות חיסכון (זהו החיסכון היחידי בארץ שנותן פטור שכזה), השני, חיסכון לטווח קצר, בניגוד לכל חיסכון פנסיוני אחר שמיועד לפני, והשלישי הטבות מס משמעותיות לעצמאי ולשכיר חיסכון שאת רובו חוסך המעסיק עבור העובד.

מה חשוב לדעת על השקעה בקרן השתלמות?

קרן השתלמות אינה מיועדת רק למטרות חיסכון עבור לימודים או השתלמויות כפי שנהוג לחשוב. כיום מדובר במכשיר פיננסי פתוח לקהל הרחב שאינו מתערב במטרות החיסכון, עם זאת, מי שבכל זאת בוחר לחסוך את כספו למטרת לימודים, ישמח לדעת כי יוכל לממש את ההון שצבר כבר בתוך 3 שנים, בלי לשלם קנס יציאה או מס  וזאת ע"י הוכחה לקרן שנרשם ללימודים.

יש לזכור שמי שיכול לפתוח תוכנית שכזו הינו או שכיר שהמעסיק פתח עבורו או עצמאי.

כמו כל תוכנית פנסיונית, ניתן להעביר כספים מקרן השתלמות אחת לאחרת ולנייד את התוכניות , מבלי לשאת בעלויות כלשהן ותוך שמירה על תאריך התחלת החיסכון המקורי. אין חובה להפריש לקרן סכומים זהים במועדים קבועים. כל אחד קובע את גובה הסכום שיפרש לקרן במועד שנוח לו.

תקרת ההפרשה לקרן השתלמות מתעדכנת כל שנה ע"י מס הכנסה כאשר לשכיר ניתן להפריש עד 10% מהתקרה (עד 7.5% ע"ח מעסיק ועד 2.5% ע"ח עובד) ולעצמאי תוכר הפרשה חודשית שלא תחרוג מהתקרה.

לאחר תום 6 שנות ההשקעה בקרן אין חובה להוציא מיידית את ההון שנצבר. אפשר להשאיר את ההון בקרן עד לזמן המתאים ובינתיים ליהנות מתשואת ערכו ומהפטור ממס.

כמו כן ניתן להמיר בגיל הפרישה את הסכום הצבור למסלול בתוכנית פנסיונית שיאפשר משיכה של קצבה חודשית מהסכום שהצטבר.

קרן השתלמות – דבש לוצ'אנו וג'ק סוכנות לביטוח

היום קיים מגוון נרחב של קרנות השתלמות בשוק כאשר לכל קרן יש מסלולים רבים ומגוונים של מסלולי השקעה. חשוב להכיר את חברות הביטוח ואת הגופים הפיננסיים המובילים וזאת כדאי להבין את ההבדלים ביניהן באופן מקצועי, להכיר את החוזקות והחולשות של כל גוף בהתאם למסלולים שמנהל וזאת כדי לבחור את המסלול הנכון מתוך המגוון הרחב שיש לשוק להציע. בדבש לוצ'אנו וג'ק סוכנות לביטוח קיימת מחלקה פנסיונית מאוד מקצועית שחוקרת את הנתונים בצורה קבועה, משווה בין כל הגופים ויודעת לתת מענה מקצועי ונכון לכל לקוח אשר יתאים לדרישות ולאופי האישי שלו.

שאלות ותשובות בנושא קרן השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לתקופה של בין שלוש עד שש שנים, שבה העובד והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד. בנוסף לקרן השתלמות לשכירים, קיימות גם קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים מאלה של קרן השתלמות לשכירים.

במגזר הציבורי נקבעת זכותו של העובד לקרן השתלמות בהסכם קיבוצי. במקרה זה חובה על המעסיק להפריש כספים עבור העובד וזאת בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. במקומות עבודה שבהם לא קיים הסכם קיבוצי בעניין זה, ההחלטה אם להפריש כספים לעובד לקרן השתלמות תלויה בהסכם העבודה שנחתם בין העובד למעסיק.

לקרן השתלמות לעצמאים זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.

הפקדת העובד תהיה שליש לפחות מהפקדתו של המעסיק

לקרן השתלמות לשכירים:
עמית שכיר ומעסיקו, יהיו חייבים בהפקדה חודשית לקרן, אשר תהיה מורכבת מסכום שינוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של העובד ומסכום שיופקד עבורו על ידי המעסיק (להלן: "סכומי ההפקדות"). שיעוריהם של סכומי ההפקדות, יהיו בהתאם למוסכם או למוסדר בינו לבין מעסיקו ובכפוף להסדר התחוקתי.

לקרן השתלמות לעצמאים:
לא קיימת מגבלת סכום להפקדות כספים של עמית עצמאי.

בקרן השתלמות לשכירים:
העובד אינו זכאי להטבת מס בגין הפקדותיו לקרן, אך הפקדות המעסיק בקרן עד לתקרה הקבועה בחוק אינן חייבות במס בידי העובד במועד ההפקדה בעוד שלמעסיק הן מוכרות כהוצאה לצרכי מס.
העובד רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בקרן בפטור ממס בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן (ואם מלאו לו 67 שנים (גבר) ו- 64 שנים (אישה) – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן). ולמטרת השתלמות – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן ובכפוף לכללים שנקבעו בחוק.
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה. לקבלת הגיל המדויק בו ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס ניתן לפנות למשרדי הקופה.
חלק ההפקדה המהווה סכום שעולה על סכום תקרת ההפקדה החודשית (1,571 ש"ח לחודש לשנת 2012), רווחים ריאלים בגינו יחוייבו במס רווחי הון בעת משיכת הכספים. שיעורי המס שנקבעו הינם כדלהלן: הפקדות בין השנים 2003 ועד 2005 – 15%, בין השנים 2006 עד 2011 – 20%, החל משנת 2012 – 25%.

בקרן השתלמות לעצמאים:
במועד ההפקדה העמית נהנה מהוצאה מותרת בניכוי לצורכי מס בגובה הסכום העולה על שעור של 2.5% מהכנסתו החייבת כשהיא מוגבלת בתקרת ההכנסה (255 אש"ח לשנת 2012) ועד לשעור של 7% מהכנסתו החייבת כשהיא מוגבלת בתקרה. משמע, שבמידה יפרישאת הסכום המקסימלי לצורך ניכוי יהווה סכום המותר בניכוי 4.5% מהכנסתו החייבת המוגבלת לסכום התקרה. ואולם, סך ההוצאה שתותר בניכוי לא תעלה על סכום השווה ל- 4.5% מהכנסתו החייבת מעסק או ממשלח-יד (בשנת המס 2007 – הכנסה חייבת מעסק או ממשלח-יד עד לסכום של 218,000 ₪).
היחיד רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בקרן בפטור ממס בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן (ואם מלאו לו 67 שנים (גבר) ו- 64 שנים (אישה) – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן), ולמטרת השתלמות – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן ובכפוף לכללים שנקבעו בחוק.
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה. לקבלת הגיל המדויק בו ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס ניתן לפנות למשרדי הקופה.
חלק ההפקדה שמעבר לתקרת ההפקדה המוטבת (17,880 ש"ח לחודש לשנת 2012), רווחים בגינו יחוייבו במס רווחי הון בעת משיכת הכספים. שיעורי המס שנקבעו הינם כדלהלן: הפקדות בין דצמבר 2002 ועד 2005 – 15%, בין השנים 2006 עד 2011 – 20%, החל משנת 2012 – 25%.

קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון קצר טווח עד בינוני. קופות גמל הינן אפיקי חיסכון לטווח הארוך אשר ניתן לקבלן כקצבה בגיל הפרישה.

למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו;
לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;
בפטירת העמית ולטובת המוטבים.

ניתן להשאיר את הכספים בקרן ההשתלמות, הכספים ימשיכו להיות מושקעים בהתאם למדיניות הקרן.

קרן השתלמות הינה חסכון לצרכי השתלמות ולכל מטרה אחרת, ולכן ניתן למשוך את הכספים גם לצרכים שאינם לצרכי השתלמות. עם זאת משיכה לצרכי השתלמות מקצרת את תקופת הוותק הנדרשת לצורך משיכה.

עמית שהגיע לגיל 67 ואשה שהגיעה לגיל 64 (נכון לשנת 2012) רשאי למשוך כספים לאחר שלוש שנות וותק גם שלא לשם השתלמות מקצועית. מוטבים של עמית שנפטר רשאים למשוך את הכסף שנצבר לזכותו ללא תלות בזמן שחלף מתחילת החברות בקרן.

לאחר שש שנות חברות בקרן ניתן למשוך את כספי הקרן, אך אין חובה למהר ולעשות זאת. הכספים בקרן ממשיכים להיות מושקעים בדומה לכל יתר כספי הקרן, והזכות למשוך אותם, ואת הכספים שממשיכים להגיע לחשבון זה מדי חודש, נשמרת לעובד. לאחר משיכת כספים מהקרן, נסגר החשבון, בדרך כלל, להפקדות נוספות, ויש לפתוח חשבון חדש, שממנו ניתן יהיה למשוך כספים רק לאחר שיעברו שש שנים מיום פתיחתו.

לקבלת הצעה לחץ כאן >>

לקבלת מידע נוסף וקביעת פגישה – צור קשר

קניית ביטוח אונליין
ישר מהכורסא!

לקבלת הצעת מחיר מהירה:

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה.
דילוג לתוכן